Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

NOWE ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury

Data: 2008-05-29

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

W dniu 12 maja 2008 r. w Dzienniku Ustaw Nr 80 pod pozycją 475 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 197 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).

Problematyka uregulowana w rozporządzeniu została wyodrębniona z dotychczasowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314).

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314).

Zaproponowane zmiany stanowią uszczegółowienie i usystematyzowanie dotychczas obowiązujących przepisów oraz wynikają z doświadczeń w stosowaniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W szczególności treść rozporządzenia wprowadza regulacje dotyczące procedury weryfikacji spełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzorów dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, których brak jest w obecnych regulacjach. Odnosząc się do poszczególnych elementów rozporządzenia, należy wskazać, co następuje:

  • W rozdziale 2 uregulowano sposób spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego. Przewidziano trzy rodzaje zajęć edukacyjnych, w których uczestnictwo zaliczane jest na poczet spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego, są to: seminarium, szkolenie i kurs specjalistyczny. Dodatkowo wskazano, że organizatorem seminariów, szkoleń oraz kursów specjalistycznych może być w szczególności organizacja zawodowa.
  • W rozdziale 3 uregulowano sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia oraz rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego. Przewidziano także wzór zaświadczenia o ukończeniu seminarium, kursu specjalistycznego lub szkolenia, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
  • W rozdziale 4 uregulowane zostały kryteria oceny spełnienia obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano okres rozliczeniowy, obejmujący 1 rok kalendarzowy. Przyjęto, że za spełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznane zostanie uczestnictwo w co najmniej 24 godzinach zajęć edukacyjnych.
  • Rozdział 5 zawiera przepisy przejściowe i końcowe. W § 9 zaproponowano, aby w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena spełnienia obowiązku stałego doskonalenia zawodowego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia następowała na podstawie przepisów rozdziału 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Rozporządzenie weszło w życie 27 maja 2008 r.

Treść rozporządzenia Zobacz treść rozporządzenia
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved