Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

Nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

Data: 2011-01-14

20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Stosowanie w projektowaniu i wykonawstwie aktualnych Polskich Norm, wprowadzonych w zmienianym załączniku do rozporządzenia, wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa budynków, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem, jak i oceny zagrożeń od skutków wyładowań atmosferycznych.

Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest uwzględnienie w rozporządzeniu aktualnego stanu Polskich Norm zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wprowadzenie wymagań wynikających z aktualnych Polskich Norm, czyli norm wprowadzających najnowsze Normy Europejskie (EN), podniesie poziom nowoczesności budynków na zbliżony do europejskiego. Rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej powinny podnieść bezpieczeństwo budynków związane z ich ochroną od wyładowań atmosferycznych. Istotne jest również, wpływające na bezpieczeństwo budynku, uwzględnienie zmiany krajowej do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem.

Szczególnie istotne jest uaktualnienie wykazu Polskich Norm z zakresu ochrony odgromowej. Wieloczęściowa Polska Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa wprowadziła poszczególne części Normy Europejskiej (EN) zamiast nieaktualnych norm PN-E, czy też zmienionych norm PN-IEC lub PN-IEC/TS. Wyszczególnienie budynków, które należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, zostało - w powołanej obecnie normie - zastąpione oceną ryzyka, którą należy dokonać zgodnie z PN-EN 62305-2:2008. Wynik oceny ryzyka decyduje nie tylko o potrzebie zastosowania środków ochrony, ale również o ich doborze w zależności od wymaganej skuteczności ochrony.
Konieczne było również uaktualnienie niektórych norm dotyczących wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku (wieloczęściowa Polska Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) szczególnie w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do projektów, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597)

Źródło: Ministerstwo InfrastrukturyCZytaj cały artykuł
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved